Nota informacyjna

Niniejsza nota zawiera informacje, których podanie jest wymagane przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (RODO) i jest przekazywana Użytkownikowi Serwisu Multimedia GO (dalej: Serwis) przy rejestracji Użytkownika w Serwisie. Nota jest również dostępna w Serwisie na stronie multimediago.pl

Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Multimedia Polska Sp. z o.o. ul. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, dalej: Operator lub Administrator.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Od dnia 25 maja 2018 r. mają Państwo możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iod@multimedia.pl


Cele, w jakich są przetwarzane dane osobowe:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) zawarcia, wykonywania umowy z Operatorem, w tym rejestracji Użytkownika w Serwisie,

b) dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych przez Operatora,

c) oceny Państwa wiarygodności płatniczej,

d) marketingu bezpośredniego Operatora i jego usług,

e) wysyłania informacji handlowych,

f) profilowania, w celu jak najlepszego dostosowania oferty usług Operatora,

g) prowadzenia analiz na potrzeby działalności Operatora,

h) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) Państwa zgoda, przy czym dotyczy to czynności realizowanych z wykorzystaniem Państwa numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail:

b) zawarcie, wykonanie umowy z Operatorem,

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Operatorze, przy czym dotyczy to w szczególności:

d) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora, przy czym dotyczy to:


Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a) przed zawarciem umowy, w okresie jej obowiązywania, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, 

b) przez czas niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Operatorze lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora,

c) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, w jakim tej zgody udzielono, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swą zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania.

Prawo sprzeciwu przysługuje w razie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania powiązanego z marketingiem bezpośrednim. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Sprzeciw można wnieść także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku Operatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prosimy pamiętać, że prawo sprzeciwu nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, ani nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Przysługuje Państwu także prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,

c) niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania dostarczonych Operatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są partnerzy handlowi (agenci, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty prowadzące windykację należności, banki, instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, podmioty świadczący usługi druku faktur i korespondencji masowej dla Operatora, biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi archiwizacji, badania opinii publicznej dla Operatora, agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi techniczne dla Operatora, podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną i doradcy biznesowi.


Pozostałe informacje:

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy z Operatorem, w  tym rejestracji Użytkownika w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oznacza brak możliwości rejestracji Użytkownika w Serwisie i zawarcia z Operatorem umowy o dostęp do Produktu lub jej zmiany. Zakres danych określa formularz stosowany przez Operatora i dostępny w Serwisie.

Operator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym informacje o Państwa prawach, mogą Państwo otrzymać kontaktując się z nami pod numerem telefonu Infolinii Obsługi Klienta 244 244 244, w Biurach Obsługi Klienta Multimedia Polska oraz na stronie www.multimedia.pl/ochrona-danych-osobowych

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE